آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم خلاصه پیشنهاد پسادکتری فناورانه (گروه صنعتی بارز-پیوست شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه پسادکتری فناورانه(گروه صنعتی بارز)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم اسامی داوران رساله دکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کارگاه مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک (۲۰۲۱) INSF-CASفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم معرفی نامه دوره پسا دکترا از دانشگاه محل اجرای طرحفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-RFBR (۲۰۲۰)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنتفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم گرنت سینرژیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم کرسی پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پیشنهادی گرنت آغازفرم ها
فرم رساله های دکتریفرم ها
فرم طرح های پسادکتریفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشیفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم طرح های پژوهشی تفاهم نامه ایفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFGفرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم پروژه تحقیقاتی مشترک INSF-DFG(شماره ۱)فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹
فرم شرکت در فراخوان ویژه Covid-۱۹فرم ها۱۵ آذر ۱۳۹۹