دستورالعمل حمایت های بین المللی

در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی مراکز خارج کشور و مراکز بین المللی، تقویت دیپلماسی علمی در کشور و افزایش توانمندیهای پژوهشی داخل کشور با استفاده از امکانات بین المللی، آیین نامه حمایت از طرح‌های پژوهشی بین‌المللی به شرح ذیل تهیه و تدوین شده است.

دانشمندان و پژوهشگران ایرانی می توانند با پژوهشگران کشورهایی که با آنها تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی وجود دارد طرحهای تحقیقاتی مشترک تهیه و ارسال نمایند.

جهت دانلود دستورالعمل حمایت های بین المللی؛ بر روی فایل ذیل کلیک نمایید.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۱۷ آبان ۱۳۹۹

مرجع تصویب : هیات امنا

کلید واژه ها: بین المللی دستورالعمل