اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق

 

 

 

مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور»که در جلسه 217 مورخ 28/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 16/9/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل می­باشد:

کلیات

توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه­های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای کشور فراهم می‌سازند، از این رو شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه به منظور استفاده از مشارکت و همکاری‌های علمی آنان در زمینه‌های گوناگون در راستای تولید علم و فناوری و توسعه از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. برای نیل به این هدف، در راستای تحقق بند 4 اصل سوم قانون اساسی و به استناد بند 16 مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران» به منظور رفاه محققان و سامان‌دهی مناسب برای تولید علم و فناوری و هم‌افزایی علم، تولید و ثروت و آماده‌سازی بستر اجرایی آن‌ها در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور، به شرح این اساسنامه تأسیس می­گردد.

ماده 1: نام

نام صندوق عبارت است از «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» که از این پس در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود.

تبصره: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خواهد بود.

ماده 2: هدف

هدف از تأسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری‌سازی و بهره‌مند شدن مردم از نتایج آن‌ها، از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات حمایتی و مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی و دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می‌باشد.

تبصره 1: حمایت مادی عبارت است از تأمین اعتبار، تسهیل مراحل و ساز وکار تخصیص بودجه به محققان و فناوران در خصوص طرح‌ها و برنامه‌‌های ارائه شده  و مصوب صندوق.

تبصره 2: حمایت معنوی عبارت است از حمایت اداری، معرفی و علمی طرح‌های ارائه شده، تکریم، قدرشناسی و ارائه مشاوره به پژوهشگران و فناوران.

تبصره 3: پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع می­شود که دارای دانش، تجربه و مدارج علمی و دستاوردهای پژوهشی و یا فناورانه بوده و صلاحیت علمی وی به تأیید کمیته تخصصی صندوق بر اساس ضوابط مراجع ذی‌‌صلاح علمی کشور رسیده باشد.

تبصره 4: فناور به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌گردد که توانایی علمی و فنی لازم برای تبدیل ایده و دانش جدید را به نمونه سخت‌افزار یا روش اجرایی قابل استفاده براساس ضوابط مراجع ذی‌صلاح کشور دارا می‌‌باشد.

ماده 3: سرمایه و منابع تأمین آن

سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال است که از محل کمک‌های دولت تأمین و در ردیف بودجه سنواتی منظور خواهد شد.

منابع صندوق عبارت است از: کمک‌های سالیانه دولت و وجوه اداره شده، کمک دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کمک‌های مردمی، موقوفات، درآمدهای اختصاصی، تسهیلات سیستم بانکی، درآمدهای  حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق که درچارچوب قوانین و مقررات کشور  تحصیل می‌شود.

تبصره: در صورت کسب منابع مالی جدید، سرمایه صندوق توسط هیأت امناء افزایش خواهد یافت.

ماده 4: ارکان صندوق

صندوق دارای ارکان زیر می باشد:

الف: هیأت امناء

ب: رئیس صندوق

ج : کمیته تخصصی

 

ماده 5: ترکیب هیأت امناء

1-معاون علمی و فناوری رئیس‌‌‌جمهور (رئیس هیأت امناء)؛

 2- معاون برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌‌جمهور

3- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- وزیر علوم، تحقیقا ت و فناوری

5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- وزیر جهاد کشاورزی

7- وزیر صنایع و معادن

8- وزیر نفت

9- وزیر نیرو

10- رئیس جهاد دانشگاهی

11- رئیس هیأت حمایت از کرسی­های نظریه­پردازی و مناظره

12- پنج نفر از اساتید، پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوی و دانشگاهی کشور به پیشنهاد رئیس صندوق و حکم رئیس هیئت امناء

13- رئیس صندوق (دبیر هیأت امناء)

 

 

ماده 6: جلسات هیأت امناء

جلسات هیأت امناء به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌گردد و جلسات عادی حداقل سالی دو بار به دعوت رئیس صندوق تشکیل می­شود. جلسات فوق­العاده در صورت لزوم بنا به پیشنهاد رئیس صندوق و  رئیس هیأت امناء تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امناء (عادی و فوق‌العاده) با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده 7: وظایف هیأت امناء

·        تعیین سیاست‌های اصولی و خط مشی­های کلی مربوط به فعالیت صندوق

·        تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها و تصویب برنامه­های مربوط به فعالیت صندوق در چارچوب اسناد بالادستی علم و  فناوری و بویژه نقشه جامع علمی کشور

·        اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب

·        بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس صندوق و یا پیشنهادهای ارائه شده توسط حداقل نیمی از اعضای هیأت امناء

 ·        تصویب نمودار تشکیلاتی صندوق

·        تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء و تعیین وظایف و انتخاب اعضای آن

تبصره: هیأت امناء می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون مذکور در بند فوق تفویض نماید.

·        تصویب آیین نامه نحوه ارائه کمک­های صندوق به پژوهشگرا ن و فناوران

·        تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترک پژوهشگران و فناوران با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور

·        نظارت بر حسن اجرای وظایف و ارزیابی فعالیت­های صندوق

ماده 8: رئیس صندوق

رئیس صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد و حکم رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع می­باشد.

تبصره: برکناری رئیس صندوق با رئیس هیأت امناء است.

ماده 9: وظایف رئیس صندوق

·        اجرای مصوبات هیأت امناء

·        اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء

·        به­کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنان در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه­های مربوط

·        پیشنهاد اصلاح و یا تغییر در مواد اساسنامه به هیأت امناء برای تأیید و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب

·        پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیأت امناء برای تصویب

·        ایجاد و انتشار نشریاتی که صندوق را در رسیدن به هدف‌های خود کمک می‌کند

·        حفظ و حراست اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول صندوق

·        نمایندگی صندوق در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق صندوق در حد مقررات

·        تهیه برنامه و گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به هیأت امناء برای بررسی و تصویب

 تبصره: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای رئیس صندوق یا مقام تفویض گیرنده و مدیر امور مالی معتبر است.

ماده 10: ترکیب کمیته تخصصی صندوق

اعضای کمیته تخصصی صندوق از بین پژوهشگران و فناوران برجسته کشور که دارای سوابق درخشان علمی و اجرایی از قبیل برخورداری از آثار علمی و فناوری در معیار بین­المللی، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی، ثبت اختراع و اکتشاف در مراجع معتبر، آشنا با علوم و فنون روز جهان، آشنا با نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور باشند، توسط رئیس صندوق معرفی و پس از تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء با حکم رئیس هیأت امناء به مدت چهار سال منصوب می­گردند.

تبصره 1: تعداد اعضای کمیته تخصصی با احتساب رئیس صندوق 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی­البدل می باشد.

تبصره 2: انتخاب مجدد اعضای کمیته تخصصی فقط برای دو دوره متوالی بلامانع است.

تبصره 3: ریاست کمیته تخصصی برعهده رئیس صندوق می­باشد.

ماده 11: وظایف کمیته تخصصی صندوق

·        پیشنهاد اولویت­های جدید، دستورالعمل­ها آیین نامه ها و ضوابط علمی لازم برای تحقق اهداف و نحوه تدوین گزارش­های علمی و شیوه نظارت پژوهشی برای ارائه به هیأت امناء

·        تأیید صلاحیت علمی پژوهشگران و فناوران برای بهره­مند شدن از حمایت­های صندوق

·        تصویب و ارزیابی طرح‌های پژوهشی و فناورانه در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و در راستای اولویت­ها، سیاست‌ها و خط مشی تعیین شده توسط هیأت امناء

·        تعیین کارگروه‌‌‌های تخصصی برای ارزیابی طرح‌های پیشنهادی و مصوب

·        پیشنهاد ضوابط مورد نیاز برای حمایت از ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج کشور

ماده 12: فعالیت­های مالی صندوق

فعالیت­های مالی صندوق، زیر نظر رئیس صندوق و بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید، انجام می­شود و صندوق از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و

 معاملاتی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی) می‌باشد و کلیه پرداخت­های دولت و سایر دستگاه­ها به صندوق کمک تلقی و مانده آن قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.

 تبصره 1: سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال لغایت آخر اسفند ماه همان سال است.

تبصره 2: وجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانک­ها افتتاح می­شود، نگهداری می­شود و همچنین کلیه پرداختها با صدور چک از حساب یاد شده صورت می­گیرد.

ماده 13: تغییر یا اصلاح اساسنامه

اعمال هر گونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه مطابق یکی از دو راهکار ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

·        به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید هیأت امناء و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

·        بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 14: این مصوبه مشتمل بر 14 ماده و 14 تبصره در جلسه 217 مورخ 28/10/89 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 16/9/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.