معرفی معاون

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بیوگرافی:

دکتر علی جعفریان مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی مکانیک در سال های ۱۳۷۹، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف اخذ نمود. وی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است. از سال ۱۳۹۵ تا کنون مدیر پژ وهش و امور آزمایشگاه های دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

جهت مشاهده روزمه اینجا را ببیند.