رساله دکتری

قالب حمایتی رساله‌های دکتری

مقدمه

بنیاد ملی علم ایران ( INSF ) در راستای حمایت از محققان جوان، از پیشنهادیه پژوهشی آنان در قالب رساله دکتری حمایت می‌کند. دانشجویان دکتری با ارائه پیشنهادیه در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی کشور و بنیاد در قالب رساله دکتری می‌توانند از حمایت مالی برخوردار شوند. این حمایت با هدف استفاده از ظرفیت علمی دانشجویان دکتری و ایجاد رقابت سالم علمی در جهت کمک به توسعه علم و فناوری انجام می‌شود.

اهداف

 1. شناسایی و حمایت متوازن مادی و معنوی از رساله‌های دکتری
 2. کمک به هدایت رساله‌های دکتری به سمت نیازهای پژوهشی و فناوری کشور و استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی کشور
 3. کمک به توانمند سازی دانشجویان دکتری برای انجام تحقیقات مؤثر
 4. تشویق و کمک به هدایت دانشجویان دکتری برای پژوهش در مرزهای دانش یا حوزه‌های اثربخش در جامعه

انواع رساله‌های دکتری

 1. دوره رساله دکتری مستقل: رساله دکتری پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را جهت فعالیت پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحت پوشش قرار می‌دهد.
 2. دوره رساله دکتری تفاهم نامه‌ای: رساله دکتری پژوهشگران دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور را به منظور حمایت متوازن و بر اساس انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه‌ها / مراکز تحقیقاتی کشور تحت پوشش قرار می‌دهد.
 3. دوره رساله دکتری فراخوان‌های ویژه: دوره رساله دکتری فراخوان‌های ویژه؛ با توجه به ضرورت‌های پژوهشی کشور وبر اساس دوره‌های زمانی خاص؛ از طریق سایت بنیاد اعلام می‌گردد. این فراخوان‌ها، رساله دکتری پژوهشگران در موضوعات خاص را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شرایط ثبت نام متقاضیان قالب حمایتی رساله دکتری

 1. دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد.
 2. موضوع پیشنهادیه پژوهشی قبل از تصویب در قالب فرم‌های پژوهشی بنیاد ارائه گردد.
 3. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از ۱ سال نگذشته باشد.
 4. از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام بیش از ۳ سال تحصیلی نگذشته باشد.
 5. موضوع رساله مرتبط با اولویت‌های پژوهشی و فناوری اعلام شده از سوی بنیاد باشد.
 6. متقاضی، بورسیه یا شاغل در دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی نباشد.
 7. پیشنهادیه رساله قبلاً بصورت پیشنهادیه پژوهشی از سوی استاد راهنما و مشاور برای بنیاد و یا سایر مراکز حمایت کننده ارسال نشده باشد.
 8. استاد راهنما همزمان پیشنهادیه رساله تحت حمایت بنیاد نداشته باشد.

مدارک مورد نیاز متقاضیان جهت ثبت نام قالب حمایتی رساله دکتری

مدارک زیر به صورت الکترونیکی در سامانه بنیاد تکمیل یا بارگذاری می‌شود:

 1. پیشنهادیه رساله دکتری به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل رساله
 2. صورتجلسه تصویب یشنهادیه رساله دکتری در قالب فرم بنیاد و در سربرگ محل تحصیل
 3. ریز نمرات مقطع دکتری که به تأیید دانشگاه رسیده باشد.
 4. گواهی قبولی در آزمون جامع که به تأیید دانشگاه رسیده باشد.
 5. فایل لیست اسامی داوران داخلی و خارجی رساله
 6. رزومه علمی پژوهشی متقاضی (از اینجا دریافت نمایید)
 7. رزومه علمی پژوهشی استاد راهنما (از اینجا دریافت نمایید)
 8. حکم هیأت علمی استاد راهنما (از اینجا دریافت کنید.)
 9. دو توصیه نامه از اساتید مرتبط با رشته تحصیلی متقاضی از دانشگاه محل تحصیل

زمان پذیرش پیشنهادیه متقاضیان دریافت قالب حمایتی رساله دکتری

طرح های پژوهشی رساله دکتری (باستثناء فراخوان ویژه) در طول سال قابلیت ارسال طرح دارند.

تخصیص منابع به متقاضیان دریافت قالب حمایتی رساله دکتری

مبلغ حمایت برای هر رساله توسط کارگروه مربوطه تعیین شده و نحوه توزیع و میزان کف و سقف آن هر سال توسط کمیته تخصصی تعیین می‌شود. از این میزان، مبلغی به عنوان کمک هزینه تحقیق به دانشجو، و الباقی جهت تأمین هزینه‌های پژوهش به استاد راهنما پرداخت می‌شود.

مبلغ حمایتی مصوب در سه مرحله بر اساس گزارش پیشرفت کار به دانشجو و استاد راهنما پرداخت خواهد شد. مبلغ پرداختی به استاد راهنما می‌تواند برای تأمین هزینه‌های پژوهشی پ یشنهادیه مصوب یا پرداخت به دانشجوی دکتری مجری پ یشنهادیه استفاده شود ولی قابل استفاده در غیر این موارد (از جمله به عنوان حق التحقیق استاد راهنما) نیست.

بخش اول: به میزان ۴۰ درصد مبلغ حمایت مصوب پ یشنهادیه به صورت پیش پرداخت پس از انعقاد قرارداد با بنیاد انجام خواهد شد.

بخش دوم: به میزان ۴۰ درصد مبلغ حمایت مصوب پ یشنهادیه که بر اساس پیشرفت ۵۰ درصدی کار پژوهشی با ارائه گزارش و مستندات با درخواست استاد راهنما و تأیید بنیاد و ناظرپ یشنهادیه پرداخت خواهد شد.

بخش سوم: به میزان ۲۰ درصد مبلغ حمایت مصوب پ یشنهادیه پس از دفاع از رساله دکتری و با ارائه گزارش نهایی پ یشنهادیه و انجام تعهدات با درخواست استاد راهنما و تأیید بنیاد و ناظر پرداخت خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست متقاضیان دریافت حمایت رساله دکتری

 1. بنیاد سالیانه هر سال در سه نوبت طبق زمانبندی اعلام شده اقدام به اعلام فراخوان در گروه‌ها می‌نماید.
 2. بنیاد پس از پایان تاریخ هر فراخوان و بررسی کلیه درخواست‌ها در کارگروه و کمیته تخصصی نتایج نهایی را اعلام می‌کند.
 3. کلیه درخواست‌ها از طریق سامانه بنیاد و توسط استاد راهنما ثبت می‌شوند.
 4. اطلاع رسانی در خصوص نقص پرونده و نتیجه اولیه بررسی از طریق سامانه بنیاد ظرف مدت یک ماه بعد از ثبت نام صورت می‌گیرد.
 5. جهت ارسال پیشنهادیه رساله دکترا، به لینک زیر مراجعه نموده و مطابق مسیر مشخص شده در سامانه عمل نمائید.

بررسی و تصویب پیشنهادیه های ارسال شده جهت دریافت حمایت رساله دکتری

جلسات کارگروه‌های بنیاد پس از پایان هر فراخوان، برگزار می‌شود. در جلسات فوق، پیشنهادیه های ارسالی مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت. پیشنهادیه ارسالی در صورت تأیید توسط اعضای کارگروه، جهت بررسی نهایی و تصویب به جلسات کمیته تخصصی ارسال خواهد شد.

کلیه فرآیندها از جمله بررسی، اعلام نقص، غربالگری، داوری، تأیید، تصویب و یا رد پیشنهادیه از طریق دبیران کارگروه‌ها به متقاضیان دریافت حمایت اطلاع رسانی می‌گردد. همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه کایپر در جریان روند فرآیند بررسی پیشنهادیه ارسالی قرار گیرند.

لیست کارگروه‌ها

سامانه طرح‌های پژوهشی (کایپر)

اولویت‌های پژوهشی کارگروه‌ها

دستورالعمل‌های قالب‌های حمایتی