فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91002435فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت//1392/2/161398/4/81393/2/16-2363
97007378فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان/همدان/ایران1397/9/271398/10/91398/9/27-341
91053278میان گروهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار/سمنان/ایران1392/6/31394/11/31393/9/3-2165
94009899فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد/یزد/ایران1395/5/161396/5/291396/5/16-1192
94001312فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی/فارس/ایران1396/2/201398/3/81397/11/20-650
92023917میان گروهیدانشگاه آزاد واحد صوفیان/آذربایجان شرقی/ایران1392/9/51398/2/121393/7/5-2222
95014599پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/7/151398/4/151397/7/16-771
95844871علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/91397/8/111397/8/9-748
95004617پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/61397/4/91397/2/7-932
95818034علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1395/8/291397/11/211397/2/29-910
90006248میان گروهیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1391/1/301394/11/241392/3/30-2679
96007731سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه اردکان/یزد/ایران1397/2/91399/2/301399/2/9-211
95816380کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/221397/4/11-867
94802796کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/7/121397/5/141397/3/12-897
94009005کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/4/51397/6/131397/4/5-873
93018647فنی و مهندسیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/8/181395/6/11395/6/18-1521
91001271علوم پزشکیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1391/6/151394/11/31392/6/15-2603
95002939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/7/121399/1/71396/7/13-1134
94027561پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/2/111397/5/21396/2/12-1287
97007967پسا دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/11/281399/1/241398/11/29-281
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.