فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
97003765علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1397/7/181399/7/291399/7/18-50
95827513علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1396/2/301398/5/281398/2/30-549
95830094علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/12/161398/9/51397/12/16-622
92027763میان گروهیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/7/101396/11/151397/1/10-959
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
92026749علوم و علوم زیستیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1393/2/281397/10/231394/8/28-1810
92031115علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1392/10/261395/2/271394/10/26-1753
92004911علوم و علوم زیستیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1392/8/121396/4/171394/2/12-2007
90007372علوم و علوم زیستیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1391/9/201394/11/31393/5/20-2268
89000891علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1389/10/191394/11/31391/10/19-2841
91000721علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمایران- تهران1391/4/41394/11/31391/10/4-2855
93045481علوم پزشکیبیمارستان روزبه/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/7/141397/11/301397/10/14-685
94002755کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/10/271396/11/171396/10/27-1032
94011624کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/6/291395/12/31396/6/29-1149
93035889فنی و مهندسیتربیت مدرس1394/8/91396/12/61395/8/9-1469
93012239علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتتربیت مدرس1393/7/191396/7/161394/7/19-1848
92041308کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1393/4/101395/10/101395/4/10-1589
91041582فنی و مهندسیتربیت مدرس1392/5/211395/9/81394/5/21-1907
90006876هنر و معماریتربیت مدرس1392/4/241394/11/31393/2/24-2355
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.