فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91001489علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/تهران/ایران1391/8/151396/10/191393/2/15-2364
95817452کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1396/9/251397/11/241397/9/25-703
95849492علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1396/8/101399/4/251398/5/10-478
95007281پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس1396/7/291398/1/291397/7/30-757
95844516علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1396/7/181398/10/121398/1/18-592
93045356فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/5/301399/3/271398/5/30-458
95843502فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/11/151397/8/18-740
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
92043045فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1393/6/191395/7/211394/5/19-1909
91003254علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1393/1/301394/11/31393/7/30-2197
92032254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1393/1/301397/10/301394/1/30-2020
91042428فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1392/4/171397/10/211394/1/17-2033
91003646علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1392/4/131394/11/31394/10/13-1766
91045152علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس1392/4/111394/11/31392/10/11-2488
92000914فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1392/2/301394/11/31393/2/30-2349
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.