فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96011684ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/4/21398/11/131398/10/2-336
96008808ریاضی و فیزیکد انشگاه محقق اردبیلی/اردبیل/ایران1397/2/91398/9/41398/8/9-388
96010050ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1397/2/21399/1/41398/12/2-278
96011067ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/1/221398/9/51398/7/22-405
96008080ریاضی و فیزیکدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/10/171398/4/251398/4/17-501
96008646ریاضی و فیزیکدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/9/251398/10/11398/3/25-524
95844679ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/8/131398/11/191398/8/13-385
95843590ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/6/271398/10/91397/12/27-611
96000566ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/6/221399/5/221399/4/22-137
95844788ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/5/111398/3/281397/11/11-658
95849663ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/111398/10/71397/11/11-658
95839688ریاضی و فیزیکدانشگاه هوایی شهید ستاری/تهران/ایران1395/12/71397/9/81397/6/7-810
95837605ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1395/10/141396/10/201396/10/14-1045
95831492ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/231398/8/41397/9/23-705
94017742ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/101396/5/191396/7/10-1137
95825345ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/7/111396/7/5-1142
95820482ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/161397/3/261396/12/16-982
95820471ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/11396/11/111396/6/1-1176
94005824ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/21397/3/111395/12/2-1359
94011986ریاضی و فیزیکدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/9/281398/6/161395/9/28-1421
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.