فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95821732علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1395/7/101397/1/181396/10/10-1048
90003990علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار/خراسان رضوی/ایران1395/4/211397/3/81396/10/21-1038
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
91004042علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/3/161397/3/31397/3/16-893
93052212علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/12/111396/5/61395/12/11-1348
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94004511علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سمنان/سمنان/ایران1394/11/31397/4/81397/2/3-936
94007096علوم پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/261395/12/141396/2/26-1273
94012329علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/9/251397/6/31396/9/25-1063
94009372علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/9/101398/4/151397/3/10-898
94012378علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران1394/9/71397/6/31396/3/7-1261
93051855علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/8/181397/7/101395/5/18-1551
93045481علوم پزشکیبیمارستان روزبه/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/7/141397/11/301397/10/14-685
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
93044694علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/5/241396/6/241395/5/24-1545
93022521علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/5/101395/7/171395/5/10-1558
93038708علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/4/141395/5/21395/2/14-1646
93031551علوم پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/4/21398/10/41396/4/2-1236
93039956علوم پزشکیدانشکده فناوری های نوین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/191397/7/271396/2/19-1280
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.