فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93004354علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81399/7/231398/10/8-330
95835811علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/4/181399/5/221398/7/18-409
96000438علوم و علوم زیستیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/3/211398/8/21397/9/21-707
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
95834244علوم و علوم زیستیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1396/2/181398/2/181398/2/18-561
95844871علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/91397/8/111397/8/9-748
95814237علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/211398/5/191398/1/21-589
95825781علوم و علوم زیستیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/221398/1/141397/12/22-616
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
95833982علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/231397/8/31396/12/23-975
95828022علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/9/231398/7/31397/3/23-886
95823876علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/11397/4/191397/3/1-907
95818034علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1395/8/291397/11/211397/2/29-910
94808589علوم و علوم زیستیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1395/8/171397/2/141396/8/17-1101
94011566علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/281397/3/111396/7/28-1119
95828352علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1395/7/51399/1/271397/7/5-782
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
94803041علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/5/61398/2/61397/1/6-963
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.