فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94003139کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1395/2/221399/4/241397/7/25-762
93028668کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/2/121396/7/111396/2/12-1287
94003866کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات پسته کشور/کرمان/ایران1395/2/111397/4/41396/8/11-1107
93042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/1/81395/9/271396/1/8-1321
94000362کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/10/281397/4/171397/1/14-956
94006560کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/9/281397/4/21395/11/28-1363
93049078کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1394/9/151397/8/131396/7/15-1132
94009692کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301395/5/301395/8/30-1449
93038031کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/241396/7/181396/2/24-1275
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
93045463کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1394/6/291396/8/261396/12/29-969
93027745کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/5/271397/3/41396/5/27-1181
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
93012951کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/2/151399/6/121396/2/15-1284
87041044کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1394/2/11396/11/291396/6/1-1176
93011026کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1393/12/231396/7/241395/4/23-1576
93020985کشاورزی و منابع طبیعیپردیس ابوریحان دانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201396/2/311395/1/20-1671
93023382کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201397/7/111395/5/20-1549
93010049کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1393/10/11399/5/121395/6/1-1537
93004562کشاورزی و منابع طبیعیپردیس ابوریحان دانشگاه تهران/تهران/ایران1393/8/71397/10/71397/8/7-750
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.