فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
95837425کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/51397/3/91396/11/5-1024
94002755کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/10/271396/11/171396/10/27-1032
94807636کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1395/10/271396/11/31396/10/27-1032
95818244کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/10/251397/5/31397/2/25-914
93046813کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1395/10/111399/2/261397/10/11-688
95817350کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/201397/4/11-867
95816380کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/10/111397/6/221397/4/11-867
94019024کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/10/51399/7/191396/10/5-1053
93021287کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1395/8/151397/11/231397/8/15-743
94802796کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/7/121397/5/141397/3/12-897
93042400کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1395/7/51399/4/251397/10/5-693
94011624کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/6/291395/12/31396/6/29-1149
94802946کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/6/271397/10/11397/6/27-791
94018163کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/251397/4/101396/7/25-1122
94011101کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1395/4/211397/11/21397/10/21-678
94000478کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/4/141399/3/131397/4/14-864
94009005کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/4/51397/6/131397/4/5-873
93038534کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/261399/8/111397/3/26-883
93042517کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/221396/4/91396/10/22-1037
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.