فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95003759پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/7/191397/8/281397/7/20-767
95014599پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/7/151398/4/151397/7/16-771
95014287پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/121397/10/31397/7/13-774
95013683پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/7/121397/10/261397/7/13-774
95001191پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1396/5/231398/11/281397/5/24-824
94027668پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/281397/6/201397/3/29-880
95007890پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1396/3/221397/8/211397/3/23-886
95007291پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/211397/10/11397/3/22-887
95012078پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/171397/4/91397/3/18-891
95007395پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/8/81397/3/9-899
95007238پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/81397/10/81397/3/9-899
95008003پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/81398/2/251397/3/9-899
95004617پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/61397/4/91397/2/7-932
94025651پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/231397/10/11397/1/24-946
94028733پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/1/231397/8/231397/1/24-946
95007250پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/151398/4/91397/1/16-954
93048780پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/12/141397/1/51396/12/15-983
95007229پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1395/12/41397/10/181396/12/5-995
95007187پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/11/231397/9/101396/11/24-1006
95005902پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/11/51398/1/261396/11/6-1023
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.