فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96013194کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/201398/11/251398/11/20-290
96012986رساله دکتریدانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران1397/4/301399/8/31399/4/30-129
96012844سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم کشاورزی گرگان/گلستان/ایران1397/3/211399/3/71398/9/21-347
96012743کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/6/271399/2/221398/12/27-252
96012582پسا دکتریدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1397/6/41399/1/221398/6/5-452
96012423پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1397/8/121399/5/181399/2/12-208
96012274پسا دکتریدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1397/3/221398/5/221398/3/23-526
96012124فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1397/1/221398/9/21398/7/22-405
96012051رساله دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/6/241399/8/201399/6/24-75
96012013پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/4/231398/5/171398/4/24-494
96011993رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/241399/2/141399/4/24-135
96011730میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1397/3/211399/3/261398/9/21-347
96011703پسا دکتریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران + مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ایتالیا1397/4/131398/4/151398/4/14-504
96011684ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/4/21398/11/131398/10/2-336
96011638سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/3/21399/6/241398/9/2-366
96011619علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه حکیم سبزواری/خراسان رضوی/ایران1397/6/241399/1/151398/12/24-255
96011255علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1397/4/91398/10/251398/10/9-329
96011220علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/101399/2/161398/11/10-299
96011213فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1397/1/221398/9/151398/7/22-405
96011067ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/1/221398/9/51398/7/22-405
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.