فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93039119علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/تهران/ایران1394/9/101397/6/251397/5/10-838
92034833کشاورزی و منابع طبیعیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/تهران/ایران1393/3/311397/11/101397/3/31-878
91060706میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران/تهران/ایران1392/2/311395/3/71393/2/31-2348
93050236میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1395/3/101397/4/181396/3/10-1258
93012717سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1393/12/231399/9/51398/8/23-375
93024533میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1393/12/231395/5/241395/2/23-1637
94802946کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/6/271397/10/11397/6/27-791
93028668کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/2/121396/7/111396/2/12-1287
94014337فنی و مهندسیسازمان انرژی اتمی/تهران/ایران1395/1/281396/7/101396/1/28-1302
92045026معارف و علوم اسلامیدبیرخانه دائمی دین پژوهان کشور(قم: خ سمیه . جنب بانک کشاورزی. پلاک 27)1394/8/301395/9/171395/8/30-1449
96004640رساله دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران + پژوهشکده علوم تولید مثل - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران1396/7/121397/3/181398/7/12-415
97005886پسا دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/9/101399/1/51398/9/11-357
97000407علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/8/61399/2/141399/2/6-214
97005414ریاضی و فیزیکدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/8/61398/10/211398/8/6-391
96008721پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/301398/4/141398/2/31-548
96010014پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/301399/2/231398/2/31-548
96010905پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/181398/10/71398/2/19-560
96010185فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/91398/11/161398/8/9-388
96000455رساله دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/8/61397/4/91398/8/6-391
96005896فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/7/261398/12/31398/5/10-478
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.