فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
87040775فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/2/181394/11/31393/2/18-2361
90004462علوم پزشکیدانشکده فناوری های نوین پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1391/2/161394/11/31392/8/16-2542
89002928فنی و مهندسیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1391/2/131394/11/31392/2/13-2726
90002600علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/2/41394/11/31393/2/4-2375
89004480کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/1/301394/11/31393/1/30-2380
90006820فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/291394/11/31392/1/29-2741
90004529فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/281394/11/31391/10/28-2832
90004092فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/221394/11/31392/4/22-2656
90004422میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1391/1/211394/11/31392/8/21-2537
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90003170علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1391/1/201394/11/31391/12/20-2779
90004447میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/161394/11/31392/4/16-2662
90003465مدیریت و علوم اقتصادی1391/1/151394/11/31391/9/15-2874
90000502کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1390/12/211394/11/31392/12/21-2417
90000162فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/12/141394/11/31392/6/14-2604
90003065مدیریت و علوم اقتصادی1390/12/31394/11/31391/6/3-2975
90003470ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1390/11/261394/11/31391/11/26-2805
90003855میان گروهیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1390/11/261394/11/31391/11/26-2805
90002216مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1390/11/191394/11/31391/4/19-3020
90003728علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1390/10/251394/11/31391/10/25-2835
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.