فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95844880پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/تهران/ایران1396/6/81398/6/231397/11/8-661
91005060معارف و علوم اسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/قم/ایران1392/10/211397/5/21393/4/21-2297
94028410پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه دانش های بنیادی/تهران/ایران1395/5/201396/11/11396/5/21-1187
93051016ریاضی و فیزیکپژوهشگاه دانشهای بنیادی-پژوهشکده ریاضی/تهران/ایران1394/9/151396/6/271395/9/15-1434
97018795پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1398/3/51399/6/281399/3/6-183
97001442علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1397/7/181399/6/241399/1/18-233
96008901میان گروهیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1397/2/51399/7/71399/2/5-215
95837631علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/2/111399/8/251399/2/11-209
95004546پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/1/281399/3/171397/1/29-941
90003728علوم پزشکیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1390/10/251394/11/31391/10/25-2835
95837872فنی و مهندسیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران + جهاد دانشگاهی اصلی/تهران/ایران1396/1/71398/6/31397/7/7-780
97016260پسا دکتریپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/12/11399/1/41398/12/2-278
97008082پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/10/291399/5/101399/4/29-130
96009313پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/1/201398/12/41398/1/21-589
95004874پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/9/141397/2/201396/9/15-1073
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94027345پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1394/12/261396/10/111395/12/27-1332
93033633میان گروهیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1394/1/291397/8/151395/4/29-1570
90008217علوم پزشکیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1391/11/191394/11/31392/11/19-2451
91002846میان گروهیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1391/10/21394/11/31392/6/2-2615
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.