فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91003336میان گروهیدانشگاه تربیت مدرس1391/10/21394/11/31392/10/2-2496
91045152علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس1392/4/111394/11/31392/10/11-2488
91002051علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران1391/8/11394/11/31392/10/1-2497
90006820فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/291394/11/31392/1/29-2741
89003130علوم پزشکیوزارت بهداشت/تهران/ایران1390/1/231394/11/31392/1/23-2747
89003139علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1390/3/31394/11/31391/9/3-2886
90003465مدیریت و علوم اقتصادی1391/1/151394/11/31391/9/15-2874
90000364میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1390/8/111394/11/31391/9/11-2878
90004895فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1390/11/31396/7/171391/8/3-2915
89000677کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1389/8/241391/11/31391/8/24-2895
88001959کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1389/8/241397/5/231391/8/24-2895
90008251مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/141395/5/241391/8/14-2905
88002313فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/8/141394/11/31391/8/14-2905
89000833علوم و علوم زیستیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1390/2/101394/11/31391/8/10-2908
8610678کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان/گلستان/ایران1389/7/51391/2/51391/7/5-2943
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
90004009میان گروهیدانشگاه دامغان/سمنان/ایران1390/10/201391/8/161391/7/20-2928
88001309فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/1/151397/11/61391/7/15-2933
90000197میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1390/6/51394/11/31391/6/5-2973
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.