فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94018163کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/251397/4/101396/7/25-1122
94011101کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1395/4/211397/11/21397/10/21-678
94000478کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1395/4/141399/3/131397/4/14-864
94009005کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/4/51397/6/131397/4/5-873
93038534کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/261399/8/111397/3/26-883
93042517کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/221396/4/91396/10/22-1037
94003139کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1395/2/221399/4/241397/7/25-762
93028668کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/2/121396/7/111396/2/12-1287
94003866کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات پسته کشور/کرمان/ایران1395/2/111397/4/41396/8/11-1107
93042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/1/81395/9/271396/1/8-1321
94000362کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/10/281397/4/171397/1/14-956
94006560کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/9/281397/4/21395/11/28-1363
93049078کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1394/9/151397/8/131396/7/15-1132
94009692کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301395/5/301395/8/30-1449
93038031کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/241396/7/181396/2/24-1275
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
93045463کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1394/6/291396/8/261396/12/29-969
93027745کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/5/271397/3/41396/5/27-1181
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
93012951کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/2/151399/6/121396/2/15-1284
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.