فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96017198کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1397/11/31399/7/101399/5/3-125
96012274پسا دکتریدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1397/3/221398/5/221398/3/23-526
96003528علوم و علوم زیستیدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1396/8/221398/9/101398/8/22-376
96001600رساله دکتریدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1396/7/51397/2/271398/7/5-422
95002453پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1395/10/271399/5/281396/10/28-1031
94027600پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1394/12/191396/8/91395/12/20-1339
92000442مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1392/4/81396/5/181392/10/8-2490
91055079مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1392/2/181394/11/31392/8/18-2540
97007967پسا دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/11/281399/1/241398/11/29-281
97007461پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/8/61398/11/71398/8/7-390
97005567ریاضی و فیزیکدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/7/181399/2/141399/1/18-233
96012051رساله دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/6/241399/8/201399/6/24-75
95013037پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/9/111399/4/261397/9/12-716
96001269رساله دکتریدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/8/151399/8/241398/8/15-383
95842151میان گروهیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/281397/12/61397/7/28-759
94025651پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/231397/10/11397/1/24-946
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
95828022علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/9/231398/7/31397/3/23-886
95003285پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/12/141396/8/30-1088
94027015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/10/51396/8/30-1088
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.