فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94028733پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/1/231397/8/231397/1/24-946
95007250پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/151398/4/91397/1/16-954
93048780پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/12/141397/1/51396/12/15-983
95007229پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1395/12/41397/10/181396/12/5-995
95007187پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/11/231397/9/101396/11/24-1006
95005902پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/11/51398/1/261396/11/6-1023
95004135پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی/مازندران/ایران1395/10/271396/11/101396/10/28-1031
95002453پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1395/10/271399/5/281396/10/28-1031
95001115پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/171397/10/91396/9/18-1070
95004874پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/9/141397/2/201396/9/15-1073
95003285پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/12/141396/8/30-1088
94027015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/10/51396/8/30-1088
92045024پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/8/231396/8/151396/8/24-1094
94027558پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/7/121398/1/41396/7/13-1134
95002939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/7/121399/1/71396/7/13-1134
95003013پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/101398/11/71396/7/11-1136
95002433پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1395/6/211396/9/141396/6/22-1156
95002015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/6/91396/8/81396/6/10-1168
94028410پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه دانش های بنیادی/تهران/ایران1395/5/201396/11/11396/5/21-1187
95000959پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/61396/8/121396/5/7-1200
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.