فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
92043045فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1393/6/191395/7/211394/5/19-1909
91003254علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1393/1/301394/11/31393/7/30-2197
92032254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1393/1/301397/10/301394/1/30-2020
91042428فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1392/4/171397/10/211394/1/17-2033
91003646علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1392/4/131394/11/31394/10/13-1766
91045152علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس1392/4/111394/11/31392/10/11-2488
92000914فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1392/2/301394/11/31393/2/30-2349
91003387فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1391/12/81394/11/31392/12/8-2432
91003336میان گروهیدانشگاه تربیت مدرس1391/10/21394/11/31392/10/2-2496
90007152علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس1391/4/131396/9/141393/4/13-2305
90007178مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تربیت مدرس1391/3/161398/7/261391/11/16-2815
89003352کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1390/5/171394/11/31391/3/17-3053
88002063کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1390/1/211396/10/251391/5/21-2988
96009010علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی/تهران/ایران1397/2/171399/5/271398/12/17-262
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.