فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
95833982علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/231397/8/31396/12/23-975
95828022علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/9/231398/7/31397/3/23-886
95823876علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/11397/4/191397/3/1-907
95818034علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1395/8/291397/11/211397/2/29-910
94808589علوم و علوم زیستیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1395/8/171397/2/141396/8/17-1101
94011566علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/281397/3/111396/7/28-1119
95828352علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1395/7/51399/1/271397/7/5-782
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
94803041علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/5/61398/2/61397/1/6-963
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94010438علوم و علوم زیستیدانشگاه شاهرود//1395/2/111397/11/211396/2/11-1288
94008484علوم و علوم زیستیدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/1/81397/2/311397/1/8-961
94802577علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1394/12/251396/5/31395/12/25-1334
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93044214علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1394/6/291397/3/211396/6/29-1149
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.