فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
91004748فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/12/81394/11/31392/12/8-2432
90007670فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/11/171394/11/31393/11/17-2093
91002308مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/10/61394/11/31392/7/6-2581
90008178مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/10/41394/11/31392/4/4-2674
90003301کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/9/191399/2/301393/9/19-2149
91000886علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/9/81395/3/301392/5/8-2639
91002040فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/8/231398/2/11392/5/23-2625
90005492کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/6/11394/11/31393/12/1-2079
90008251مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/141395/5/241391/8/14-2905
90008230میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/91394/11/31392/5/9-2638
89003995کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/81394/11/31392/8/8-2549
91000511مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/4/271395/1/241391/10/27-2833
90005048کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/3/11394/11/31392/3/1-2707
90002600علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/2/41394/11/31393/2/4-2375
90004905علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/291396/7/101393/1/29-2381
90004529فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/281394/11/31391/10/28-2832
90004092فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/221394/11/31392/4/22-2656
90006055مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/211394/11/31391/7/21-2927
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
89002701علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1390/12/31396/10/121391/12/3-2798
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.