فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93021446فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/10/11397/12/51394/10/1-1777
92030573فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/191395/1/311394/9/19-1789
93007834فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/111394/11/31394/3/11-1978
92042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/7/191395/8/161394/7/19-1848
92041715فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/7/11394/11/31394/7/1-1866
91003683فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/5/251397/7/211395/5/25-1544
93001544فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/4/251395/8/31394/4/25-1933
92015595مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/4/171395/6/291394/4/17-1941
92035872فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/4/171394/11/31394/2/17-2002
92038838کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/2/141397/7/41396/7/14-1133
92014143پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/1/261394/7/261394/1/27-2023
92008206علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/9/241395/2/211393/9/24-2144
91059668کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/8/61394/11/31394/2/6-2013
92004186علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/7/151397/5/211394/5/15-1913
92005885علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/7/141399/1/61393/10/14-2125
92009044علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/7/141395/4/21393/3/14-2335
92003125فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/5/211395/2/161394/5/21-1907
91042454کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/2/291394/1/251393/4/29-2289
91049559فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1392/2/21394/11/31393/2/2-2377
91001149فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/12/81394/11/31393/8/8-2189
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.