فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96015106پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/4/231399/1/101398/4/24-494
96011703پسا دکتریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران + مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ایتالیا1397/4/131398/4/151398/4/14-504
96010934پسا دکتریپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1397/3/241398/6/111398/3/25-524
96013325پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/241398/9/51398/3/25-524
96012274پسا دکتریدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1397/3/221398/5/221398/3/23-526
96011041پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/81398/11/31398/2/9-570
96010526پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/2/51398/12/91398/2/6-573
96011009پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/51398/3/261398/2/6-573
96006732پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/12/261398/3/231397/12/27-611
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
96006436پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/6/171397/11/3-666
96006471پسا دکتریدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/11/21398/1/211397/11/3-666
95013073پسا دکتریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1396/9/51398/9/251397/9/6-722
96006744پسا دکتریپژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران1396/9/51397/10/81397/9/6-722
96006838پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/9/51397/10/251397/9/6-722
95014222پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/161398/1/241397/8/17-741
95013718پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261397/11/201397/7/27-760
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.