فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95849495فنی و مهندسیدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/301397/6/11397/3/30-879
95849510میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1396/2/181397/11/291397/8/18-740
95849553فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/41397/11/31397/9/4-724
95849554فنی و مهندسی1396/3/101397/7/91397/3/10-898
95849562کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/51399/7/21397/10/5-693
95849572میان گروهیدانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/31398/9/41397/11/3-666
95849580میان گروهیپژوهشگاه استاندارد/البرز/ایران1396/3/231398/1/231397/9/23-705
95849663ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/111398/10/71397/11/11-658
95850041رساله دکتریدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/6/201398/11/271398/6/20-438
95850060رساله دکتریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
95850075رساله دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/8/221397/4/301398/8/22-376
95850089رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/221398/5/91398/3/22-527
95850155پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه جامع امام حسین (ع)/تهران/ایران1396/3/101397/5/271397/3/10-898
96000036رساله دکتریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1396/3/71398/6/21398/3/7-541
96000039فنی و مهندسیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/3/311397/11/91397/10/1-697
96000046کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1396/6/41398/1/221397/12/4-636
96000081رساله دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/161396/9/81398/5/16-472
96000165رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/6/201398/1/51398/6/20-438
96000198علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1396/8/131398/9/191398/2/13-566
96000212رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/2/291398/2/11-568
نمایش ۷۸۱ تا ۸۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.