فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
89002948کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/2/161396/12/221393/2/16-2363
89003075میان گروهیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1390/3/41394/11/31391/3/4-3065
89003130علوم پزشکیوزارت بهداشت/تهران/ایران1390/1/231394/11/31392/1/23-2747
89003139علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1390/3/31394/11/31391/9/3-2886
89003323فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/191398/2/241396/11/19-1011
89003352کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1390/5/171394/11/31391/3/17-3053
89003548کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1390/11/151396/11/71391/10/15-2845
89003951میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1390/2/51397/6/91393/2/5-2374
89003995کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/5/81394/11/31392/8/8-2549
89004000فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1391/1/281397/6/241392/7/28-2559
89004166میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1391/3/241394/11/31391/12/24-2775
89004474فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1391/4/241394/11/31393/4/24-2294
89004480کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1391/1/301394/11/31393/1/30-2380
90000162فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1390/12/141394/11/31392/6/14-2604
90000197میان گروهیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1390/6/51394/11/31391/6/5-2973
90000364میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1390/8/111394/11/31391/9/11-2878
90000502کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1390/12/211394/11/31392/12/21-2417
90000600کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی/خراسان رضوی/ایران1390/11/301395/6/151391/11/30-2801
90000737علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1390/3/171394/11/31392/3/17-2692
90000937علوم پزشکیمرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی /دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1390/4/121394/11/31390/10/12-3207
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.