فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95838948فنی و مهندسیدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان/کرمان/ایران1396/3/241398/1/81397/9/24-704
94810194علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مازندران، گروه ایمونولوژی، مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک/مازندران/ایران1396/3/281399/4/101399/2/28-192
96000404رساله دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/3/281398/3/211398/3/28-521
93024631پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/281399/3/41397/3/29-880
94027668پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/281397/6/201397/3/29-880
95849495فنی و مهندسیدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/301397/6/11397/3/30-879
96000039فنی و مهندسیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1396/3/311397/11/91397/10/1-697
95838463فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/3/61398/9/181398/9/6-362
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
95823530فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/61398/5/231397/9/6-722
96000281رساله دکتریدانشگاه بیرجند/خراسان جنوبی/ایران1396/3/61397/3/141398/3/6-542
96000036رساله دکتریدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1396/3/71398/6/21398/3/7-541
95844786میان گروهیگروه ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1396/3/81399/4/161398/3/8-540
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95005915پسا دکتریدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/3/261397/3/9-899
95007395پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/8/81397/3/9-899
95007238پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/81397/10/81397/3/9-899
95008003پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/81398/2/251397/3/9-899
95008093پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/4/111397/4/31397/4/12-866
95835811علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/4/181399/5/221398/7/18-409
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.