فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95844542علوم و علوم زیستیدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1396/10/161399/3/31398/4/16-502
95844679ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/8/131398/11/191398/8/13-385
95844786میان گروهیگروه ژنتیک، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1396/3/81399/4/161398/3/8-540
95844788ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/5/111398/3/281397/11/11-658
95844826کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس/مازندران/ایران1396/7/121398/10/41398/1/12-598
95844861فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/301399/6/241397/8/30-728
95844871علوم و علوم زیستیدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/91397/8/111397/8/9-748
95844880پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/تهران/ایران1396/6/81398/6/231397/11/8-661
95848878علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1396/6/201398/2/151397/12/20-618
95848953علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/7/181399/1/161398/1/18-592
95848959کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/101399/7/221398/7/10-417
95849005علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1395/12/221398/12/121398/12/22-257
95849014فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت//1396/8/161398/2/241398/2/16-563
95849047سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/251397/11/211396/12/25-973
95849123علوم پزشکیمرکز تحقیقات سرطان پستان - جهاد دانشگاهی/تهران/ایران1396/2/111399/8/221398/2/11-568
95849144علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان/کردستان/ایران1396/1/191398/5/261397/11/19-651
95849194فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/211398/2/231397/9/21-707
95849393علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/3/211398/5/271398/3/21-528
95849405فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1396/5/111399/5/251397/11/11-658
95849492علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1396/8/101399/4/251398/5/10-478
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.