فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94027345پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1394/12/261396/10/111395/12/27-1332
94027400پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/281399/8/41396/1/29-1301
94027528پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/2/111396/5/221396/2/12-1287
94027558پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/7/121398/1/41396/7/13-1134
94027561پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/2/111397/5/21396/2/12-1287
94027600پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1394/12/191396/8/91395/12/20-1339
94027618پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران1395/1/281399/6/31396/1/29-1301
94027668پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/281397/6/201397/3/29-880
94027721پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/171396/10/161396/3/18-1251
94028410پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه دانش های بنیادی/تهران/ایران1395/5/201396/11/11396/5/21-1187
94028529پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه1395/2/281398/2/61396/2/29-1270
94028719پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1395/3/171396/5/171396/3/18-1251
94028733پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/1/231397/8/231397/1/24-946
94028939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1395/3/221396/5/211396/3/23-1246
94028948پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/3/171396/11/251396/3/18-1251
94801635سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/251397/12/151397/5/25-823
94802577علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1394/12/251396/5/31395/12/25-1334
94802648سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/171397/3/181396/3/17-1252
94802751میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی کرمان/کرمان/ایران1395/3/241398/10/171397/3/24-885
94802796کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1395/7/121397/5/141397/3/12-897
نمایش ۵۸۱ تا ۶۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.