فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94017742ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/101396/5/191396/7/10-1137
94017967فنی و مهندسیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1395/1/81397/9/31396/1/8-1321
94018105پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/11/211395/9/241395/11/22-1369
94018163کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/251397/4/101396/7/25-1122
94018754پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/10/121396/8/251395/10/13-1407
94019024کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/10/51399/7/191396/10/5-1053
94019386میان گروهیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1395/4/141396/10/111396/4/14-1224
94019894فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/6/211395/12/241396/6/21-1157
94019896فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1395/5/61396/7/191396/5/6-1201
94020183فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/241397/12/151396/9/24-1064
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
94021178فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/3/161396/11/231396/3/16-1253
94023068علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/2/91397/9/191397/8/9-748
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
94023433میان گروهیپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/4/211399/5/221396/10/21-1038
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
94025651پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/231397/10/11397/1/24-946
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
94027015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/10/51396/8/30-1088
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.