فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94011624کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1395/6/291395/12/31396/6/29-1149
94011986ریاضی و فیزیکدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/9/281398/6/161395/9/28-1421
94011999فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/281395/12/91397/1/28-942
94012329علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/9/251397/6/31396/9/25-1063
94012378علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران1394/9/71397/6/31396/3/7-1261
94012716علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/41397/12/181397/11/4-665
94013014میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1395/4/211396/7/301396/4/21-1217
94013507میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/10/281397/6/181395/8/28-1451
94013789پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/3/101396/7/191396/3/11-1258
94014055پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/9/11397/5/91395/9/2-1447
94014337فنی و مهندسیسازمان انرژی اتمی/تهران/ایران1395/1/281396/7/101396/1/28-1302
94014989میان گروهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران1394/11/51397/3/111396/11/5-1024
94015931پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/9/281396/9/281395/9/29-1420
94016097فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/161396/10/51396/3/16-1253
94016880علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/3/51396/11/191396/3/5-1263
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
94017305میان گروهیدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/4/231397/7/241396/10/23-1036
94017505پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/9/251397/11/21395/9/26-1423
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.