فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95825345ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/7/111396/7/5-1142
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
94000481فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران1394/10/71396/12/241396/7/7-1140
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
94017742ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/101396/5/191396/7/10-1137
95000510پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/101397/3/231396/7/11-1136
95003013پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/101398/11/71396/7/11-1136
94027558پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/7/121398/1/41396/7/13-1134
95002939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/7/121399/1/71396/7/13-1134
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
92038838کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/2/141397/7/41396/7/14-1133
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
93049078کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1394/9/151397/8/131396/7/15-1132
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
95000499پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/171397/2/291396/7/18-1129
94018163کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/251397/4/101396/7/25-1122
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
94017533علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/3/261398/5/141396/7/26-1121
94011566علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/281397/3/111396/7/28-1119
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.