فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94016097فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/161396/10/51396/3/16-1253
94021178فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/3/161396/11/231396/3/16-1253
94802648سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/171397/3/181396/3/17-1252
94027721پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/171396/10/161396/3/18-1251
94028719پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1395/3/171396/5/171396/3/18-1251
94028948پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/3/171396/11/251396/3/18-1251
94028939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1395/3/221396/5/211396/3/23-1246
91047506فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1395/4/271396/7/111396/3/27-1242
93043686فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/6/121396/3/5-1263
94016880علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/3/51396/11/191396/3/5-1263
94012378علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران/ مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/تهران/ایران1394/9/71397/6/31396/3/7-1261
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
93033271فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/4/141395/9/241396/4/14-1224
94019386میان گروهیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1395/4/141396/10/111396/4/14-1224
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
93031551علوم پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/4/21398/10/41396/4/2-1236
94013014میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1395/4/211396/7/301396/4/21-1217
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.