فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
92041374فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس تهران1393/10/201397/3/141394/7/20-1847
96004640رساله دکتریدانشگاه یزد/یزد/ایران + پژوهشکده علوم تولید مثل - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران1396/7/121397/3/181398/7/12-415
94802648سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/171397/3/181396/3/17-1252
89001495فنی و مهندسیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1390/10/141397/3/191391/10/14-2846
95829922فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/301397/3/211397/3/30-879
93044214علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1394/6/291397/3/211396/6/29-1149
96001557رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/201397/3/221398/6/20-438
95000510پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/101397/3/231396/7/11-1136
94807072سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1395/5/201397/3/231396/9/20-1068
96004702رساله دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/161397/3/261398/7/16-411
94812219علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/71397/3/261397/2/7-932
95820482ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/161397/3/261396/12/16-982
94812752میان گروهیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1395/3/291397/3/281397/3/29-880
96003521رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/11397/3/291398/9/1-367
91004042علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/3/161397/3/31397/3/16-893
93027745کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/5/271397/3/41396/5/27-1181
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
90003990علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سبزوار/خراسان رضوی/ایران1395/4/211397/3/81396/10/21-1038
89001391کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1391/5/111397/3/81392/5/11-2637
95837425کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/51397/3/91396/11/5-1024
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.