فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95004135پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی/مازندران/ایران1395/10/271396/11/101396/10/28-1031
95002453پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1395/10/271399/5/281396/10/28-1031
95813780فنی و مهندسیپارک فناوری پردیس/تهران/ایران1395/10/41396/10/51396/10/4-1054
94019024کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/10/51399/7/191396/10/5-1053
95833900علوم و علوم زیستیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/10/51396/12/71396/10/5-1053
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
95831878سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/111397/2/221396/11/11-1018
95827182سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه کردستان/کردستان/ایران1395/11/111397/4/41396/11/11-1018
93041141فنی و مهندسیآموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور/تهران/ایران1395/11/161397/1/141396/11/16-1014
94010235علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1395/11/161398/5/251398/5/16-472
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
95007187پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/11/231397/9/101396/11/24-1006
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
94002424معارف و علوم اسلامیحوزه علمیه قم/قم/ایران1395/11/51398/11/121397/4/5-873
95837425کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/51397/3/91396/11/5-1024
95005902پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/11/51398/1/261396/11/6-1023
93047098فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/12/11397/8/231397/6/1-816
95833337سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/11399/5/131397/6/1-816
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.