فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
95005283پسا دکتریپژوهشکده بوعلی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/221397/5/221397/3/23-886
95004874پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/9/141397/2/201396/9/15-1073
95004617پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اراک/مرکزی/ایران1396/2/61397/4/91397/2/7-932
95004546پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/1/281399/3/171397/1/29-941
95004326پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/7/301398/11/261397/8/1-756
95004135پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی/مازندران/ایران1395/10/271396/11/101396/10/28-1031
95003759پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/7/191397/8/281397/7/20-767
95003285پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/12/141396/8/30-1088
95003013پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/101398/11/71396/7/11-1136
95002939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان1395/7/121399/1/71396/7/13-1134
95002843پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/2/81398/9/181398/2/9-570
95002453پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1395/10/271399/5/281396/10/28-1031
95002433پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1395/6/211396/9/141396/6/22-1156
95002015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/6/91396/8/81396/6/10-1168
95001191پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1396/5/231398/11/281397/5/24-824
95001115پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/171397/10/91396/9/18-1070
95000959پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/5/61396/8/121396/5/7-1200
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.