فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96011638سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/3/21399/6/241398/9/2-366
96006257گرنت آغازدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/161399/8/171398/8/16-382
96011041پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/81398/11/31398/2/9-570
96011009پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/51398/3/261398/2/6-573
95835408علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/10/101399/8/231398/10/10-328
96005139فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/7/121398/7/121398/7/12-415
96002471رساله دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/7/101398/9/211398/7/10-417
96002336رساله دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/6/141399/4/261398/6/14-444
95849663ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/111398/10/71397/11/11-658
95835811علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/4/181399/5/221398/7/18-409
94027668پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/281397/6/201397/3/29-880
95012078پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/3/171397/4/91397/3/18-891
95835673فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/2/301397/10/251397/5/30-818
95814237علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/211398/5/191398/1/21-589
95007250پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/1/151398/4/91397/1/16-954
95833982علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/231397/8/31396/12/23-975
95001115پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/171397/10/91396/9/18-1070
94027558پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/7/121398/1/41396/7/13-1134
93033271فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/4/141395/9/241396/4/14-1224
94027528پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/2/111396/5/221396/2/12-1287
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.