فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94013789پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/3/101396/7/191396/3/11-1258
94016097فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/161396/10/51396/3/16-1253
94021178فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/3/161396/11/231396/3/16-1253
94802648سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشکده علوم وصنایع غذایی خراسان رضوی/خراسان رضوی/ایران1395/3/171397/3/181396/3/17-1252
94027721پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/171396/10/161396/3/18-1251
94028719پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1395/3/171396/5/171396/3/18-1251
94028948پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/3/171396/11/251396/3/18-1251
94028939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1395/3/221396/5/211396/3/23-1246
91047506فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1395/4/271396/7/111396/3/27-1242
93031551علوم پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/4/21398/10/41396/4/2-1236
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
93033271فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/4/141395/9/241396/4/14-1224
94019386میان گروهیدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1395/4/141396/10/111396/4/14-1224
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
94013014میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1395/4/211396/7/301396/4/21-1217
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
94000062علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/10/81396/5/5-1202
94019896فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1395/5/61396/7/191396/5/6-1201
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.