فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
89003323فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/191398/2/241396/11/19-1011
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
95007187پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/11/231397/9/101396/11/24-1006
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
95837425کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی دانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/51397/3/91396/11/5-1024
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
94006219میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1394/11/51399/9/41396/11/5-1024
94014989میان گروهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران1394/11/51397/3/111396/11/5-1024
95005902پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/11/51398/1/261396/11/6-1023
93029682فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/5/61396/11/151396/11/6-1023
93042256فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1394/11/71396/2/181396/11/7-1022
94002418میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/11/71398/5/301396/11/7-1022
93038553فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1394/12/111397/2/281396/12/11-987
95842651سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1395/12/141397/5/91396/12/14-984
93048780پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/12/141397/1/51396/12/15-983
95820482ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/161397/3/261396/12/16-982
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
95829337علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران1395/12/211397/4/191396/12/21-977
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.