فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93038030فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1394/11/121397/2/181396/11/12-1018
93038047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/11/121395/8/211395/8/12-1467
93042256فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1394/11/71396/2/181396/11/7-1022
90007566فنی و مهندسیمرکز ملی لیزر/تهران/ایران1394/10/281397/2/41395/10/28-1392
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
94000481فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران1394/10/71396/12/241396/7/7-1140
93036047فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/تهران/ایران1394/9/181395/7/241395/3/18-1612
93045333فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/11398/6/21396/9/1-1087
93018647فنی و مهندسیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/8/181395/6/11395/6/18-1521
92031930فنی و مهندسیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/8/91396/5/251395/8/9-1469
93035889فنی و مهندسیتربیت مدرس1394/8/91396/12/61395/8/9-1469
93032241فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/71398/5/261395/6/7-1531
93041147فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1394/5/241398/12/261396/5/24-1184
93044016فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/291397/9/111395/4/29-1570
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
92022835فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1394/3/161397/4/101395/3/16-1614
93016086فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/3/161397/8/171395/3/16-1614
93026586فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/3/161396/6/61395/5/16-1553
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.