فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93044214علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1394/6/291397/3/211396/6/29-1149
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
93044694علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/5/241396/6/241395/5/24-1545
93045180میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1394/6/291396/12/261396/6/29-1149
93045333فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/11398/6/21396/9/1-1087
93045356فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/5/301399/3/271398/5/30-458
93045463کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1394/6/291396/8/261396/12/29-969
93045481علوم پزشکیبیمارستان روزبه/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/7/141397/11/301397/10/14-685
93046450پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/11/201397/10/91395/11/21-1370
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
93046813کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1395/10/111399/2/261397/10/11-688
93047086پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/101395/11/171395/9/11-1438
93047098فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/12/11397/8/231397/6/1-816
93048215پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/11398/7/281395/10/2-1417
93048780پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/12/141397/1/51396/12/15-983
93049078کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان/اصفهان/ایران1394/9/151397/8/131396/7/15-1132
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
93050040مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301396/6/201395/8/30-1449
93050236میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1395/3/101397/4/181396/3/10-1258
93050433سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/221398/5/191395/8/22-1457
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.