فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93027827علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/5/241397/12/181397/9/24-704
93041147فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1394/5/241398/12/261396/5/24-1184
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
93044694علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1394/5/241396/6/241395/5/24-1545
93027745کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/5/271397/3/41396/5/27-1181
93040808کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/41396/12/281395/11/4-1386
94002799پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/5/41395/4/61395/5/5-1563
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93044214علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1394/6/291397/3/211396/6/29-1149
93045180میان گروهیپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1394/6/291396/12/261396/6/29-1149
93045463کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1394/6/291396/8/261396/12/29-969
93031941علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/31396/12/131396/8/3-1114
93032241فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/71398/5/261395/6/7-1531
93045481علوم پزشکیبیمارستان روزبه/ دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/7/141397/11/301397/10/14-685
93044405کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/7/251396/2/21396/7/25-1122
93042161ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شاهرود//1394/7/281395/9/141395/7/28-1480
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
94007099پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/8/101396/7/21395/8/11-1468
93018647فنی و مهندسیدانشگاه ارومیه/آذربایجان غربی/ایران1394/8/181395/6/11395/6/18-1521
93051855علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/8/181397/7/101395/5/18-1551
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.