فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93043686فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/6/121396/3/5-1263
94019894فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/6/211395/12/241396/6/21-1157
94009899فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد/یزد/ایران1395/5/161396/5/291396/5/16-1192
93029682فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/5/61396/11/151396/11/6-1023
94019896فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1395/5/61396/7/191396/5/6-1201
91047506فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1395/4/271396/7/111396/3/27-1242
93033271فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/4/141395/9/241396/4/14-1224
94020183فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/241397/12/151396/9/24-1064
94016097فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/3/161396/10/51396/3/16-1253
94021178فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1395/3/161396/11/231396/3/16-1253
93038032فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1395/2/221396/8/11396/2/22-1277
93035895فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/291396/9/131395/8/29-1450
94014337فنی و مهندسیسازمان انرژی اتمی/تهران/ایران1395/1/281396/7/101396/1/28-1302
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
94017967فنی و مهندسیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1395/1/81397/9/31396/1/8-1321
93041271فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/12/241396/3/281396/6/24-1154
93035814فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/171397/8/261395/12/17-1342
93038553فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1394/12/111397/2/281396/12/11-987
93031818فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/12/51395/11/241395/12/5-1356
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.