فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94802946کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/6/271397/10/11397/6/27-791
92000364میان گروهیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران1392/2/311397/10/111393/4/31-2287
96007657علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/191397/10/181397/7/19-768
95007229پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1395/12/41397/10/181396/12/5-995
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
91049994فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1392/5/211397/10/191394/5/21-1907
91042428فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1392/4/171397/10/211394/1/17-2033
92026749علوم و علوم زیستیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1393/2/281397/10/231394/8/28-1810
95014040پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/9/111397/10/241397/9/12-716
96006838پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/9/51397/10/251397/9/6-722
95835673فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/2/301397/10/251397/5/30-818
95013683پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/7/121397/10/261397/7/13-774
91003706کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1391/9/261397/10/281393/3/26-2323
95014287پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/121397/10/31397/7/13-774
92032254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس1393/1/301397/10/301394/1/30-2020
94027015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/8/291397/10/51396/8/30-1088
93004562کشاورزی و منابع طبیعیپردیس ابوریحان دانشگاه تهران/تهران/ایران1393/8/71397/10/71397/8/7-750
96006744پسا دکتریپژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران1396/9/51397/10/81397/9/6-722
95007238پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/3/81397/10/81397/3/9-899
95001115پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/9/171397/10/91396/9/18-1070
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.