فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93011939علوم پزشکیپژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا/تهران/ایران1394/2/151397/7/101396/2/15-1284
93012951کشاورزی و منابع طبیعیپژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان/هرمزگان/ایران1394/2/151399/6/121396/2/15-1284
93034823علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1394/2/151394/12/221395/8/15-1464
93039956علوم پزشکیدانشکده فناوری های نوین پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/191397/7/271396/2/19-1280
93038777میان گروهیدانشگاه بقیه اله/تهران/ایران1394/2/21395/3/61395/2/2-1658
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
93028437علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/231397/5/281395/8/23-1456
93035022میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/2/301395/7/271395/2/30-1630
92022835فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1394/3/161397/4/101395/3/16-1614
93016086فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/3/161397/8/171395/3/16-1614
93026586فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/3/161396/6/61395/5/16-1553
93032111میان گروهیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/4/131397/7/161395/4/13-1586
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
93038855میان گروهیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران1394/4/131395/10/81395/4/13-1586
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
93038708علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/4/141395/5/21395/2/14-1646
93031551علوم پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/4/21398/10/41396/4/2-1236
93038046میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1394/4/231395/8/181395/4/23-1576
93044016فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/291397/9/111395/4/29-1570
93022521علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/5/101395/7/171395/5/10-1558
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.