فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95825002سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/8/291398/7/291397/8/29-729
94803041علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1395/5/61398/2/61397/1/6-963
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
90004009میان گروهیدانشگاه دامغان/سمنان/ایران1390/10/201391/8/161391/7/20-2928
97014525پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران1398/4/51399/8/201399/4/5-154
97013839پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران1397/12/81399/1/171398/12/8-272
92000364میان گروهیدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار/سیستان و بلوچستان/ایران1392/2/311397/10/111393/4/31-2287
95850041رساله دکتریدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/6/201398/11/271398/6/20-438
95841263کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/2/181398/11/61398/8/18-380
94017967فنی و مهندسیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1395/1/81397/9/31396/1/8-1321
93038046میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1394/4/231395/8/181395/4/23-1576
90006910میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1391/3/271394/11/31392/3/27-2682
89004166میان گروهیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1391/3/241394/11/31391/12/24-2775
96011255علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1397/4/91398/10/251398/10/9-329
95838371علوم و علوم زیستیدانشگاه زابل/سیستان و بلوچستان/ایران1396/3/101397/12/121397/9/10-718
97017697پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1398/2/41399/6/41399/2/5-215
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
94008484علوم و علوم زیستیدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/1/81397/2/311397/1/8-961
96002125رساله دکتریدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1396/7/51398/8/201398/7/5-422
95828352علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1395/7/51399/1/271397/7/5-782
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.