فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95822036فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/2/181397/7/201397/8/18-740
95844527فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/9/71397/8/11-747
95841923فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1396/2/111398/8/11398/2/11-568
95837872فنی و مهندسیپژوهشگاه رویان/تهران/ایران + جهاد دانشگاهی اصلی/تهران/ایران1396/1/71398/6/31397/7/7-780
95813828فنی و مهندسیپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1395/12/211397/7/101397/6/21-797
95821054فنی و مهندسیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل/مازندران/ایران1395/12/161397/12/191397/12/16-622
95834901فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1395/12/91397/11/161397/12/9-631
95829910فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/12/31397/8/191397/6/3-814
93047098فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/12/11397/8/231397/6/1-816
93041141فنی و مهندسیآموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور/تهران/ایران1395/11/161397/1/141396/11/16-1014
94023772فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/161396/12/11396/11/16-1014
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
95813780فنی و مهندسیپارک فناوری پردیس/تهران/ایران1395/10/41396/10/51396/10/4-1054
95829922فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/301397/3/211397/3/30-879
94802995فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/9/201397/6/191397/5/20-828
94810498فنی و مهندسیدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1395/9/71396/10/161396/9/7-1081
94811162فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1395/8/231399/8/181396/5/23-1185
94812110فنی و مهندسیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1395/8/151398/3/51397/2/15-924
93033254فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/8/91396/10/111396/8/9-1108
94011999فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/281395/12/91397/1/28-942
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.